Zakres usług:
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • oznakowanie obiektów oraz ich rozmieszczenie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt p.poż
 • przeprowadzanie i koordynacji próbnych alarmów i ewakuacji
 • ocena obiektów pod kątem spełnienia wymagań p.poż
 • prowadzenie szkoleń z zakresu p.poż
 • współudział w kontakcie z jednostkami kontrolnymi
 • pomoc w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji
Obowiązki wynikające z przepisów prawnych:
 • wyznaczyć i przeszkolić pracownika odpowiedzialnego za procedury ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia