• szkolenia wstępne, okresowe
  • analiza, ocena i sporządzenie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • analiza i doradztwo w zakresie oceny stanu bhp
  • postępowania powypadkowe
  • pomoc w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz regulaminów pracy
  • stały nadzór bhp
  • okresowe wizyty w przedsiębiorstwie w celu kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i ppoż
  • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru nad warunkami pracy
  • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy